Privacy Statement

Privacy statement Allure Skintreat-ment

Inleiding

Salon Allure Skintreat-ment(hierna te noemen "Allure") neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leg ik je uit welke gegevens ik gebruik, en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot mijn gebruik van jouw persoonsgegevens. Ik raad je aan dit Privacy Statement aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met mij via het contactformulier op mijn site.

Wie is Allure?

Allure is de eenmanszaak Allure Skintreat-ment, gevestigd te (1333 CN) Almere aan de Stellingmolenstraat 90, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39049222.

Allure is ten aanzien van het gebruik van jouw persoonsgegevens door Allure Skintreat-ment de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Allure jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Allure jouw persoonsgegevens gebruikt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Allure voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Allure worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, heb ik alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Let wel, deze gegevens zullen door mij NOOIT verkocht of verhandelt worden!!

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Hieronder een overzicht

Financiële administratie

Gegevens: NAW-gegevens, Betalingsgegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Betalingsgegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Klantenkaart

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, (Bestelgeschiedenis), Telefoonnummer, Semi-medische gegevens, (Profielfoto), (Resultaat-foto), (Product-interesse)
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Nieuwsbrief gegevens

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging & Fraudebestrijding

Beveiliging gegevens

Gegevens: Wachtwoord
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Allure heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Allure over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Allure. Je kunt verzoeken dat Allure je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van het gebruik

Je hebt daarnaast het recht om Allure te verzoeken het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Allure of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Allure te verkrijgen. Allure zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerd gebruik

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht mij te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag mij altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of mij laten weten dat je het niet eens bent met mijn beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken.

Het kan zijn dat Allure je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Allure

Een verzoek kan verstuurd worden naar het Contactformulier. Allure zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Allure een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Allure je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Allure. Het kan zijn dat Allure verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Met deze instanties heb ik verwerkersovereenkomsten(in gang gezet).

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan, zonder voorafgaande waarschuwing, worden gewijzigd. Ik adviseer je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Allure je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen via het Contactformulier op de site. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Allure jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen via het Contactformulier op de site. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: 20 mei 2018